Algemene voorwaarden Norwik kampen

Om deel te nemen aan een Norwik kamp moet je het eens zijn met onderstaande voorwaarden. Zonder deze instemming wordt je aanmelding niet geaccepteerd.

Algemene voorwaarden

Algemeen

 • Deelname is op eigen risico.
 • Alleen volledige ingevulde en ondertekende formulieren worden in behandeling genomen.
 • Aanmeldingen zullen verwerkt worden op volgorde van binnenkomst. Zodra het kamp vol is zullen nieuwe aanmeldingen op de wachtlijst geplaatst worden. Indien een plaats op het kamp beschikbaar komt, geschiedt plaatsing eveneens op volgorde van binnenkomst van de aanmelding.
 • Wij streven naar een gelijke verdeling van mannelijke en vrouwelijke deelnemers. Daardoor kunnen wij een (tijdelijke) wachtlijst voor mannen of vrouwen instellen.
 • Het invullen en retourneren van de vragenlijst is verplicht.

Plichten deelnemer

 • We zijn te gast in een natuurlijk ecosysteem. Elke deelnemer respecteert dit systeem en draagt zorg voor het systeem. De plaats van kamperen wordt zo achter gelaten als deze werd aangetroffen. Niet biologisch afbreekbaar afval wordt niet in de natuur achtergelaten. Iedere deelnemer maakt gebruik van biologisch afbreekbare verzorgingsmiddelen zoals tandpasta, shampoo en zeep.
 • Iedereen stemt in met het programma en doet mee met alle gezamenlijke activiteiten. Aanvullende activiteiten zijn vrijblijvend.
 • Als je je aanmeldt, is dat voor de gehele duur van de wandeltocht. Later aankomen of eerder weggaan is niet mogelijk.
 • Alcohol en drugs zijn niet toegestaan.
 • In het geval dat een deelnemer zich misdraagt tijdens de tocht behoudt de staf zich het recht deze naar huis te sturen.
 • Iedere deelnemer moet gedurende de reis in het bezit zijn van een reisverzekering, zorgverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en een geldig paspoort. De reisverzekering moet dekking bieden aan de activiteiten op kamp. Dat betreft wandelen in de bergen, veelal maar niet uitsluitend over gemarkeerde paden.

Veiligheid & uitval deelnemer

 • Tijdens het kamp leggen we een van te voren vastgelegde route af. Wanneer je onderweg door wat voor reden dan ook niet in staat bent om de route af te leggen dan begeleiden wij je terug naar de bewoonde wereld als je dit nog op eigen kracht kunt. Vanaf daar ben je zelf verantwoordelijk voor de repatriëring en alle daarbij horende kosten. Mocht je om wat voor reden dan ook door de bergredding uit het gebied gehaald moeten worden dan ben je zelf (dus je reisverzekering) verantwoordelijk voor de kosten van de bergredding plus de verdere repatriëring.
 • Indien dit door de organisatie noodzakelijk wordt geacht kan de route tijdens het kamp aangepast worden.
 • Veiligheidsvoorschriften van de organisatie worden ten alle tijden opgevolgd.

Aansprakelijkheid en annulering

 • De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor schade of verlies van persoonlijke eigendommen gedurende het kamp.
 • De deelnemer is aansprakelijk voor verlies of beschadiging van door de organisatie ter beschikking gesteld materiaal.
 • Indien door overmacht (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot slecht weer) bepaalde activiteiten geen doorgang kunnen vinden dan is de organisatie niet gebonden aan restitutie van (een deel van) het kampgeld of betaalde verzekeringspremies.
 • In het geval dat het gehele kamp door ons wordt geannuleerd, ontvang je hiervan zo snel mogelijk bericht en ontvang je restitutie volgens de betalingsvoorwaarden.
 • Redenen waarom wij het kamp of (onder)delen ervan kunnen annuleren zijn onder andere (maar niet uitsluitend): onvoldoende deelnemers, onvervangbaarheid van de staf bij ziekte, weersomstandigheden, natuurinvloeden, situaties die de veiligheid van deelnemers tijdens de activiteiten in gevaar kunnen brengen en welke overmachtsituatie dan ook. Van Stichting Noorderlicht Kampen kan in dat geval nooit een schadevergoeding of schadeloosstelling worden geëist.
 • Bij annulering van het kamp kunnen eventuele gemaakte reiskosten of andere kosten niet op ons worden verhaald.

Minderjarigen

 • Indien de deelnemer minderjarig is dan dienen de ouders/verzorgenden een toestemmingsverklaring voor deelname aan het kamp te tekenen. Deze wordt na inschrijving toegestuurd.

Slotbepaling

 • In het geval waarin deze voorwaarden niet toereikend zijn, beslist de organisatie van Norwik.

Betalingsvoorwaarden

 • Reiskosten zijn niet bij het kampgeld inbegrepen.
 • Door ondertekening ben je verplicht het kampgeld te betalen.
 • Bij aanmelding vragen we een aanbetaling. Voor Norwik Roemenië is dit € 150,- en voor Norwik IJsland is dit €250,-.
 • De aanmelding is definitief zodra de aanbetaling is ontvangen.
 • Wil je je aanmelding annuleren, dan krijg je de aanbetaling minus administratiekosten van €40,- van ons teruggestort.
 • Het annuleren van je aanmelding is mogelijk tot 1 juni. Bij afmelding ná 1 juni betaal je de gehele kampprijs of moet je iemand anders vinden die in jouw plaats mee kan.
 • Bij annulering van het kamp vanuit Stichting Noorderlicht Kampen (zie algemene voorwaarden hierboven) ontvang je tot 1 juni volledige restitutie van de gehele kampprijs. Bij annulering  na 1 juni ontvang je restitutie van de kampprijs minus de gemaakte kosten per deelnemer.
 • Betaling van het resterende kampgeld te voldoen voor 1 juni.
 • In het geval betaling niet volledig voldaan is op 1 juni vervalt het recht op deelname.
 • Er dient een bedrag van €50,- als borg overgemaakt te worden voor 1 juni voor het gebruik van de materialen die eigendom zijn van Stichting Noorderlicht Kampen zoals branders, tenten en pannensetjes. Dit bedrag krijg je na het kamp terug als er geen schade is aan de gebruikte materialen.
 • Betaling geschiedt via overschrijving naar onze bankrekening.
 • Het is niet mogelijk contant, met creditkaart of cheques te betalen.